bronbemaling - verhuur pompen

Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. We doen dit om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van tunnels, kelders, zwembaden, ondergrondse parkeergarages enz.

De grondwaterstand bepaalt tot hoe diep men zonder bronbemaling kan graven. Dient er beneden dit grondwaterpeil gewerkt te worden, dan is er een vorm van bronbemaling nodig.

Landman is sinds 1925 een begrip in Bronbemaling. Als geen ander verstaan we ons vak als het gaat om het tijdelijk kunstmatig verlagen van het grondwaterpeil.